Náhrada škody

Náhrada škody

Existence či vznik věcné škody na majetku, újmy na zdraví nebo na dobré pověsti osob (jak osob fyzických, tak i osob právnických), pracovní úraz, ušlý zisk, ztráta na výdělku, bolestné, ztráta společenského uplatnění, nesprávný úřední postup státních orgánů či institucí – to je pouze několik případů možného uplatnění nároku na náhradu škody. Jedná se o poměrně složitý právní institut, kdy je v té které právní věci v postavení navrhovatele či v postavení poškozeného potřeba předložit dostatek důkazů k prokázání vzniku škody a její výše, správně identifikovat protiprávní jednání toho, kdo škodu zavinil a příčinnou souvislost mezi protiprávním jednáním škůdce a vznikem škody.

Advokátní kancelář má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů dožadujících se náhrady škody, a to v různých právních oblastech (pracovní úrazy, nemoc z povolání; nemajetková újma způsobená zdravotnickým zařízením postupem non lege artis, žaloby proti různým institucím pro jejich nesprávný úřední postup; odškodnění účastníků dopravních nehod; náhrada škody v oboru stavebnictví atd.).

A samozřejmě i v opačném postavení, t.j. i zkušenosti se zastupováním klientů, kteří se brání proti požadavkům na náhradu škody.

nemajetková újma, ztížení společenského postavení, bolestné

nesprávný úřední postup státních orgánů či institucí, průtahy v řízeních 

škoda na majetku

škoda, která byla klientovi způsobena trestnou činností

spory vedené s pojišťovnami, odmítajícími vyplatit pojistné plnění vlastním klientům či poškozeným

pracovní úraz

Pomůžeme Vám!

Pokud potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat. Ozveme se Vám do 1 pracovního dne. Nebo pokud spěcháte, zavolejte nám hned.

Volejte
+420 495 533 570

sekretariat@marcisin.cz Po – Pá 08:30-16:30

HLEDÁTE NĚKOHO, KDO BY VÁM POMOHL?

Pomůžeme Vám! Volejte : +420 495 533 570

sekretariat@marcisin.cz
·  Po – Pá 08:30-16:30